gripen-black

Stadgar

Stadgar antagna den 28e oktober 1967

§1

Föreningen Malmö Nations Vänner har till uppgift att stödja Malmö Nations vid Lunds Universitet verksamhet samt verka för ett gott förhållande mellan den akademiska ungdomen i Malmö och föreningens medlemmar.

§2

I föreningen finnes dels ärligt betalande dels ständiga medlemmar. Medlemsavgiften bestämmes av föreningsmöte.

§3

Styrelsen, som har att handha den löpande verksamheten och att förebereda föreningens möten, väljs vid årsmöte. Styrelsen består av föreningens ordförande, Malmö Nations inspektor, Malmö Nations kurator och 10 valda medlemmar, varav 5 ordinarie och 5 suppleanter.

§4

Styrelsen sammankallas av ordförande genom skriftligt meddelande minst fyra dagar före sammanträdet. Styrelsen sammanträder, då ordförande finner detta nödigt eller då minst fem av dess medlemmar hos ordförande begär, dock minst en gång per kalenderhalvår. Styrelsen är beslutsför då minst fyra av dess valda medlemmar är närvarande.

§5

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen äger rätt att bemyndiga en eller fler att – var och för sig eller i förening – teckna firman.

§6

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen i maj månad.

§7

På årsmöte skall behandlas; a/ uppgörande av företeckning över närvarande medlemmar, b/ väl av mötesordförande, c/ val av justeringsmän, d/ fråga om kallelse till mötet behörigen skett, e/ styrelsens redovisningshandlingar, f/ revisorernas berättelse, g/ fastställande av balansräkning, h/ fråga om ansvarsfrihet till styrelsen, i/ val av ordförande för föreningen, k/ val av styrelseledamöter och suppleanter, l/ val av två revisorer och två suppleanter samt, m/ övriga ärende, som blivit i kallelsen till mötet angivna.

§8

Föreningen sammankallas till möte av ordförande genom skriftligt meddelande minst fjorton dagar före sammanträdet.

§9

Extra föreningsmöte hålles då ordförande finner omständigheterna föranleda detta eller då ledamot av styrelse eller minst 1/10 av föreningens medlemmar därom hos ordförande inlämnat skriftlig begäran med angivande ärende, som önskas behandlat.

§10

Beslut fattas med öppen omröstning, varvid ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Valfrågor avgöras dock medelst sluten omröstning, så snart fler än föreslagna som skola väljas. Vid sluten omröstning avgör lotten vid lika röstetal.

§11

Ändring av dessa stadgar sker med ¾ majoritet på årsmöte. Ändringsyrkande skall inlämnas till ordförande senast den 15 april och skall därefter utsändas till medlemmarna åtföljt av styrelsens yttrande.

§12

Beslut om upplösning av föreningen sker enligt §11