Härmed ledigförklaras Skånska Nationernas Luciastipendier HT22

Skånska Nationen utlyser nu Luciastipendierna. Det är stipendium som kan sökas av personer som varit aktiva på någon av de skånska nationerna, Malmö, Kristianstads, Lunds, Sydskånska och Helsingkrona. Ansök senast den 18 november kl. 18.00.

För att ansöka måste du fylla i ansökningsblanketten som finns tillgänglig på alla de skånska nationernas expeditioner samt på skånska nationernas hemsida. För att ladda ner ansökningsblanketten gå till skånska nationens hemsida. Läs instruktionerna noga. Om blanketten är felaktigt ifylld kommer ansökan inte att behandlas.

Ljunggrenska Stipendiefonden, årets ram 28 050 kr

Utdelas till samma stipendiat under två år och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Skånska Damernas, årets ram 28 050 kr

1 år, kan förlängas 1 år, sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Danielssonska stipendiet, årets ram 36 025 kronor

Utdelas till student vid Skånska nationerna. Sökes hos och bortgives av skånska nationernas gemensamma utskott.

Simrishamn med omnejd, årets ram 56 650 kr

Utdelas till studerande som minst 2 terminer varit aktiv och äro inskriven i någon av de Skånska nationerna, med företräde för dem som äro eller under sin skoltid har varit hemmahörande i Simrishamns stad, Ingelstads eller Jerrestads härad. Sökes hos Skånska nationernas gemensamma utskott och utdelas av ordförande. Berättigad är stipendiat som ej tidigare tilldelats stipendiet.

Perioikernas stipendium, årets ram 57 750 kr

Utdelas till studerande som åtnjutit undervisning vid läroverk i Lund med dimissionsrätt, med företräde för dem som äro från Torna, Bara eller Harjagers härader, dock ej från Lunds stad. Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Skånska nationernas flitstipendier, 5 stipendier, årets ram 62 150 kr

Utdelas till student av de Skånska nationerna som i föredömlig anda och med vitsordat engagemang främjat den skånska nationsverksamheten. Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Så gör du för att ansöka

Ansökan görs på särskild blankett. Du kan ladda ner blanketten på skånska nationernas hemsida alternativt hämta blanketterna på någon av de skånska nationerna.

Ansökan lämnas in till den nation du är medlem i. Frågor hänvisas till Qurator på din medlemsnation, alternativt till Anna Vass, Qurator på Kristianstads Nation som nås på q@krnation.se.

Skicka in din ansökan per post till adressen nedan. Du är också välkommen att lämna in ansökan på Malmö Nations expedition.

”Luciastipendier”

Malmö Station

Östra Vallgatan 51

223 61 Lund