Dags att söka Akademiska Föreningen stipendier!

Ni hittar ansökningsbiljetten på denna länk: Stipendieansökan AF

NEDANSTÅENDE STIPENDIER LEDIGFÖRKLARAS HT-2014:

Rosengrenska stipendiefonden

Stipendium tilldelas behövande yngling, som studerar vid Lunds universitet och under minst
två terminer visat goda studieresultat samt bevisar sig härstamma i rätt nedstigande led från
prosten och kyrkoheden i Burkeryds och Nässjö församlingar av Tveta härad, Jönköpings län
och Växjö stift mag. Magnus Henrik Rosengren. Skulle ingen så kvalificerad person vid
universitetet studera, tillfaller stipendiet behövande yngling av Småländska nationen, som
idkar studier inom Teologiska eller Filosofiska fakulteterna.

Sellergrenska stipendiestiftelsen

Stipendium tilldelas en behövande yngling av Smålands nation, med riktning åt de prästerligt
teologiska studierna, som under minst två terminer visat goda studieresultat.

Akademiska Föreningens i Lund Jubileumsfond

Stipendium ur fonden tilldelas behövande ordinarie ledamot av Akademiska Föreningen,
vilken med utmärkta anlag förenar flit och intresse för studier.

Prins Oscar Fredriks Stipendiefond

Stipendium tilldelas någon för flit och hedrande uppförande utmärkt, understöd behövande
studerande vid Lunds universitet.

Gottfrid Warholms stipendiefond

Stipendium tilldelas en obemedlad och väl vitsordad studerande.

Skånska Brandförsäkringsinrättningens 100 års-jubileumsfond

Stipendium tilldelas en studerande som är inskriven i någon av de skånska nationerna

och som sedan minst fem år är hemmahörande i någon av de skånska städerna.

 

 

Ansökan görs på särskild blankett, ht140915, som tillhandahålles på AFs hemsida
www.af.lu.se, på AFs exp, 3e vån, eller på Studentinfo, entréplan, i AF-borgen.
Samtliga ovan nämnda stipendier sökes på denna blankett.

Till blanketten skall bifogas:

* Verifierbart intyg – över tagna poäng – med kontrollnummer (skrivs ut från
www.student.lu.se, se instruktion på blankettens baksida) eller studieintyg (original eller vidimerat) från institution.

* Kopia på sökandes studentkort för ht2014. Alternativt kan studentkortet uppvisas om

ansökan lämnas på Studentinfo eller på AFs expedition.

Ansökningstiden utgår måndagen den 6 oktober 2014, kl 17.00. Skicka ansökan till:

Stipendiesekreteraren, Akademiska Föreningen, Sandgatan 2, 223 50 Lund, eller lämna in

ansökan på Studentinfo eller AFs expedition.

Kungörelse om utdelade stipendier sker i slutet av november.

Enligt uppdrag

Johan Wiman