Utlysning av Skånska Nationernas Luciastipendier 2013

Ljunggrenska Stipendiefonden, årets ram 26 500 kr

Utdelas till samma stipendiat under två år och bortgives av Skånska nationernas gemensamma
utskott.

Skånska Damernas, årets ram 26 500 kr
1 år, kan förlängas 1 år, sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Danielssonska stipendium, årets ram 34 000 kr
Utdelas till student av Skånska nationerna. Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas
gemensamma utskott.

Simrishamn med omnejd, årets ram 53 500 kr
Utdelas till studerande som minst 2 terminer varit aktiv och äro inskriven i någon av de
Skånska nationerna, med företräde för dem som äro eller under sin skoltid har varit
hemmahörande i Simrishamns stad, Ingelstads eller Jerrestads härad. Sökes hos Skånska
nationernas gemensamma utskott och utdelas av ordförande. Berättigad är stipendiat som ej
tidigare tilldelats stipendiet.

Perioikernas stipendium, årets ram 54 500 kr
Utdelas till studerande som åtnjutit undervisning vid läroverk i Lund med dimissionsrätt, med
företräde för dem som äro från Torna, Bara eller Harjagers härader, dock ej från Lunds stad.
Sökes hos och bortgives av Skånska nationernas gemensamma utskott.

Skånska nationernas flitstipendier, 5 stipendier, årets ram 58 500 kr
Utdelas till student av de Skånska nationerna som i föredömlig anda och med vitsordat
engagemang främjat den skånska nationsverksamheten. Sökes hos och bortgives av Skånska
nationernas gemensamma utskott.

Stipendieblanketter finns att hämta på de Skånska nationernas expeditioner och hemsidor.
Adressera enligt nedan eller lämna in ansökan på Kristianstads nations expedition.

”Luciastipendier”
Kristianstads Nation
Tornavägen 7
223 63 Lund

Sista ansökningstid är söndagen den 17 november kl23.59

OBS! Efter denna tid emottages inga ansökningar

KOM IHÅG ATT POST TAR TID!

Frågor hänvisas till Qurator Christopher Nilsson på Kristianstads Nation, 046-14 80 18 eller
q@krischan.se.