Kallelse till Nationsmöte 14:e maj 2013

Malmö Nation kallas till Nationsmöte – Tisdagen 14:e maj 2013

kl. 18:00 (..) Östra Vallgatan 51, puben

Föredragningslista

§ 1.                OFMÖ

§ 2.                Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.                Föredragningslistans godkännande

§ 4.                Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5.                Justering av protokoll ifrån nationsmöte 2013-04-23

§ 6.                Meddelanden

§ 7.                Förrättande av Nationsval

1 st Notarie á 2 terminer – Nicoline Holmström

Motförslag: Jakob Norrby, Henny H. Dahl-Hansen

§ 8.                Övrigt

§ 9.                OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

 

Medtag legitimation samt giltig studentlegitimation

 

Varmt välkomna,

Gustaf Hjelm

 Malmö Nations Qurator