Kallelse till Nationsmöte

Malmö Nation kallas till Nationsmöte
tisdagen den 19:e februari
kl. 18:00 (..), Östra Vallgatan 51 

Föredragningslista

§ 1.               OFMÖ

§ 2.               Mötet stadgeenligt utlyst

§ 3.               Föredragningslistans godkännande

§ 4.               Upprättande av röstlängd samt utseende av tre rösträknare

§ 5.               Justering av protokoll från nationsmöte 2012-11-20

§ 6.               Meddelanden

§ 7.              Justering av Malmö Nations Stadgar

§ 8.              Val till bostadsstyrelsen

Gabriel Safir som ledamot

Martin Mattson som ledamot

§ 9.                Nomineringar Fyllnadsval VT-13

Valberedningen har beslutat att nominera enligt följande:

1 st Fanbärare á 1 termin

Philip Werner

2 st Kollegieledamot á 4 terminer

Gabriel Safir

Filippa Hjortzberg

1 st Kollegieledamot á 2 terminer

Axel Sävstam

1 st Lunchförman á 2 terminer

VAKANT

1 st M&M-förman á 1 terminer

Sara Fremlin

1 st Valberedningsledamot á 1 termin

Nils von Essen

1 st Valberedningens ordförande á 1 termin

Tobias Holmström Andersson

Motförslag skall inkomma senast den 17/2 klockan 23.59 till valb@malmonation.com.

Vänligen

Malmö Nations Valberedning

§ 10.               Övrigt

§ 11.             OFMA

Kommentar till föredragningslista:

§ 5.                Protokoll finns att tillgå på expeditionen

Varmt välkomna,

Gustaf Hjelm

 Malmö Nations Qurator