Värdegrund

 

12465855_1277674775591372_1917144181820785947_o                       Malmö Nations Värdegrund                                         12465855_1277674775591372_1917144181820785947_o

 

Inledning

Nationslivet i Lund är ett utmärkt sätt för studenter att under avslappnade men ändå organiserade former att mötas, umgås och knyta kontakter. Nationerna är ett mycket viktigt komplement till de övriga organ som utgör Lunds Universitet, och är en avgörande del av vad som gör det så unikt att studera i Lund.

Malmö Nation gör det unikt att studera i Lund. Vi baserar vår verksamhet på värdeorden: Gemenskap, tradition och engagemang, som genomsyrar hela organisationen; från medlemmar och funktionärer till tjänstemän och Quratel.

Jämställdhet

Det är fritt för varje student som studerar vid Lunds Universitet att söka sig till MalmöNation. Alla studenter, oavsett bakgrund, är välkomna till Malmö Nation. Ingen medlemska särbehandlas på grund av kön, religiös eller etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller på någon annan grund. Ingen aktivitet får vara stötande mot någon person eller grupp. Malmö Nation är politiskt, religiöst och ideologiskt oberoende.

Gemenskap

Malmö Nations verksamhet syftar till att öka gemenskapen bland medlemmarna i Nationen.Således utgör organisationen en plattform för sociala utbyten, och tillhandahåller samlingslokaler för medlemsaktiviteter. På Nationen finner medlemmarna nya vänner och kontakter under studietiden.

Malmö Nations verksamhet ska omfatta idrott och kultur såväl som fest och social samvaro. Nationens utbud av verksamheter ska vara så brett som möjligt så att alla som besöker oss ska hitta något som passar dem. Nationens verksamhet ska bedrivas på sådant vis att medlemmarnas och besökarnas intressen alltid står i centrum – medlemmarnas intresssen är utgångspunkten för all verksamhet.

Tradition

Malmö Nation är tillsammans med övriga nationer i Lund en del av ett fantastiskt kulturarv. Nationens uppdrag är att värna och vårda detta arv så att dess kärna förblir intakt och består för kommande generationer.

Malmö Nations verksamhet ska spegla den tid som den verkar i, men samtidigt som man bejakar värdet av att Nationens traditioner bevaras. Seniorskollegiet har det yttersta ansvaret för att bevaka och beskydda dessa traditioner i enlighet med det, för samtiden, rådande samhällsklimatet.

Detta ska dock inte ligga som hinder för att förbättra och utveckla Nationen och dess verksamheter.Nationen ska värna om sin alumniförening; Malmö Nations Vänner, vilka alltid är välkomna till Nationen.

Engagemang

Malmö Nations verksamhet är beroende av att medlemmarna väljer att engagera sig och arbetar ideellt för nationen. Alla medlemmar ska erbjudas möjligheten, i mån av plats, att engagera sig i någon del av Nationens verksamhet. De som önskar att fördjupa sitt engagemang ska få möjligheten att göra så. Målsättningen är att alla aktiva medlemmarna ska uppleva att deras engagemang på Malmö Nation ger ett stort mervärde under studietiden.

Som aktiv medlem av Malmö Nation tillkommer en skyldighet, som innebär att dennes arbete för Nationens verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt vis, där andra medlemmars och Nationens besökares säkerhet är i centrum.

All alkoholhantering ska bedrivas i enlighet med Malmö Nations alkoholpolicy. Nationens tjänstemän och Quratel ska föregå med gott exempel vid alla aktiviteter, såväl på, som vid evenemang utanför Nationen. Tjänstemännen är stadgegrundat kontraktsbundna av sitt ”Tjänstemannasvar” att uppfylla ovanstående kriterier.

Nationens Seniorskollegium har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enighet med Nationens stadgar och andra, från stadgarna härrörande styrdokument. Kontakten med universitetet, myndigheter och andra intressenter ska bedrivas proffessionellt med en öppen dialog som grund gentemot alla parter.

 

Bilden nedan illustrerar hur värdegrunden implementeras och genomsyrar hela vår verksamhet:

12510633_10153296117738015_784410904_o