Policys

Alkohol- och narkotikapolicy

Alkohol- och narkotikapolicy för Malmö Nation

Vår verksamhet, som en naturlig del av denna, innefattar servering och hantering av alkohol. Med serveringstillståndet som vi beviljats kommer ett förtroende och även ett ansvar för att se till att ordning och reda råder under vår verksamhet. Detta kräver att alla som ingår i verksamheten har samma förhållningssätt till alkohol och narkotika. Hantering och servering av alkohol skall ske på ett ansvarsfullt sätt och vi själva skall alltid vara opåverkade av alkohol och narkotika när vi arbetar. Det är även viktigt att alla vi som arbetar tillsammans är uppmärksamma på vår egen konsumtion och att vi reagerar om en kollega visar tecken på problem. Det är god kamratskap att bry sig om och hjälpa till om någon har problem.

1 – Bakgrund

Malmö Nation, grundat 1890, är en ideell studentorganisation vars främsta syfte är att erbjuda sina medlemmar samt studenter vid Lunds Universitet, studiesocial verksamhet i form av kulturevenemang, idrottsevenemang, matkultur samt en naturlig mötesplats. Malmö Nation strävar efter att behålla sin starka ställning i Lund som kulturbärare samt att föra vidare studenttraditioner till kommande generationer. Målet för Sveriges alkoholpolitik är att alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar ska minska. Huvudinriktningen är att stimulera utvecklingen av målinriktade och samordnade förebyggande insatser på kommunal nivå och stimulera samverkan mellan lokala aktörer – Malmö Nation ska medverka för infriandet av målet. Regeringen tillsatte 2001 Alkoholkommittén som arbetar för att skapa en bättre alkoholkultur med målsättningen att både minska berusningsdrickandet i sig, samt skadorna hos individen och samhället i stort – Malmö Nation ska som organ stödja kommitténs arbete lokalt.

2 – Mål

Att främja ett humant förhållningssätt till alkohol • Att servering av alkoholhaltiga drycker sker med återhållsamhet och får inte föranleda olägenheter i fråga om ordning och nykterhet

• Att ständigt vidareutbilda vår personal och boende i alkoholfrågor

• Att vara en öppen informationskanal för information om alkohol och dess verkningar

• Att samarbeta med Alkoholkommittén, Studenthälsan och andra organisationer med motsvarande inställning

• Att utgöra en förebild för nationer och andra studentorganisationer

• Att vara en säker och trygg arbetsplats.

• Att säkra en narkotikafri och nykter arbetsplats.

• Att förebygga och förhindra användning av narkotika hos personal och boende.

 

Som en konsekvens härav accepterar Malmö Nation inte:

• Att alkoholkonsumtion sätts i centrum i vår verksamhet

• Att individens integritet inte respekteras

• Att det finns risk för person- och materialskada i samband med Alkoholkonsumtion

3 – Syfte

• Att skapa och upprätthålla trygghet för gäster, personal och boende. • Att hålla en god kvalitet på tjänsterna som tillhandahålls.

4 – Alkohol

• All personal och skall vara nykter under arbetstid. • Om alkoholmissbruk konstaterats skall en diskussion om vidare åtgärder tas med denne medlem.

5 – Narkotika

• Malmö Nation tar starkt avstånd till både narkotika och doping. Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar eller de som vistas i våra lokaler nyttjar narkotika eller dopingpreparat kontaktar vi socialnämnden samt polis. Dessutom leder detta till en quratorsvarning. Narkotikamissbruk kan även leda till vräkning för de som bor på Malmö Nation. • Alla medlemmar skall avstå helt från användning av narkotika. • Anabola steroider omfattas också av narkotikabegreppet varför användning av dessa skall avstås av alla medlemmar. • Om narkotikamissbruk konstaterats skall en diskussion om vidare åtgärder tas med denne medlem.

I samband med Malmö Nations samtliga evenemang gäller – Frihet under ansvar!

Malmö Nations alkohol- och narkotikapolicy är framtagen av Seniorskollegiet

——————————————————————————————————————————————————

Miljöpolicy

Malmö Nation är en av de största nationerna i Lund och med våra olika verksamheter påverkar vi vår omgivning och miljön. Detta tar vi på stort allvar. Vi arbetar kontinuerligt med miljöfrågor och med att integrera ett hållbarhetstänkande i alla våra utskott. Miljölagstiftning följs av nationen och dess medlemmar och detta utvärderas och kontrolleras fortlöpande. Tillsammans arbetar vi efter miljömål relevanta för våra verksamheter och uppdaterar dessa ständigt, detta för att minimera och förebygga vår negativa miljöpåverkan och bidra till en bättre och trivsammare värld.

 

Malmö Nation is one of the largest nations in Lund. We affect our surroundings and the environment with all the different activities that occur on the nation. This is something of great importance to the nation’s interests. We continuously work on the environmental issues that we encounter and lay focus integrating sustainable thinking in all of the nation’s committees and the residents of the nation. Environmental legislation is followed and practiced by the nation and its members, this is frequently evaluated and controlled. Together we pursuit to fulfill environmental goal that are connected our business and make sure these are updated on regular basis. This is important so that we are able to prevent and minimize our negative impact on the environment to contribute to a better world.